100 câu trắc nghiệm giới từ full đáp án

100 câu trắc nghiệm giới từ full đáp án Link tải dứoi bài viết nhé

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết 100 câu trắc nghiệm giới từ có đáp án của DOcstub, hi vọng bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ bài viết này. Mọi tài liệu tên DOcstub đều là sưu tầm, có bất cứ thắc mắc link die hay vấn đề bản quyền, hãy comment xuống dưới hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ tuvan@DOcstub.com

Giới từ là từ loại không thể thiếu trong tiếng Anh.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, giới từ (preposition) chính là từ hoặc nhóm từ thường được sử dụng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ mối liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ …

Phân Loại Các Giới Từ Trong Tiếng Anh
Có rất nhiều giới từ được sử dụng trong tiếng Anh, dưới đây là các loại giới từ phổ biến, thường gặp nhất:

Giới từ chỉ thời gian: At , in, on, since, for, ago, before, to, pass, by…
Giới từ chỉ nơi chốn: Before, behind, next, under, below, over, above …
Giới từ chỉ chuyển động: along, across, …
Giới từ chỉ mục đích hoặc chức năng: for, to, in order to, so as to (để)
Giới từ chỉ nguyên nhân: for, because of, owning to + Ving/Noun (vì, bởi vì)
Giới từ chỉ tác nhân hay phương tiện: by (bằng, bởi), with (bằng)
Giới từ chỉ sự đo lường, số lượng: by (theo, khoảng)
Giới từ chỉ sự tương tự: like (giống)
Giới từ chỉ sự liên hệ hoặc đồng hành: with (cùng với)
Giới từ chỉ sự sở hữu: with (có), of (của)
Giới từ chỉ cách thức: by (bằng cách), with (với, bằng), without (không), in (bằng)

9.) William is ………. meanness.
a.) against
b.) above
c.) towards
d.) according to
10.) I work hard ………. help my family.
a.) so as to
b.) in order to
c.) in order that
d.) so as to and in order to are correct
11.) She burst ………. tears.
a.) out of
b.) into
c.) for
d.) in
12.) ………. mistake, I took the wrong book from my desk this morning.
a.) Through
b.) By
c.) With
d.) In

13.) They chose him ………. their leader.
a.) with
b.) for
c.) by
d.) into
14.) I want you to arrange these ………. order by putting the largest first then the next, and so on…
a.) on
b.) out of
c.) in
d.) from
15.) She smiled ………. him.
a.) at
b.) with
c.) to
d.) about
16.) Your work is ………. the average.
a.) under
b.) beneath
c.) down
d.) below
17.) I shall be ready ………. a moment.
a.) for
b.) in
c.) with
d.) on
18.) Aren’t you glad that you went to the party

What do you think ………. this sonata of Beethoven?
a.) of
b.) to
c.) with
d.) from

32.) If you earn a good salary, you can be independent ………. your parents.
a.) for
b.) to
c.) of
d.) by
33.) Ottawa is ………. Canada.
a.) with
b.) on
c.) to
d.) in
34.) A bird ………. the hand is worth two ………. the bush.
a.) on – on
b.) on – in
c.) in – in
d.) in – on
35.) There are many others ………. me who disagree on what you say.
a.) with
b.) besides
c.) to
d.) as
36.) When were you released ………. prison?
a.) at
b.) into
c.) from
d.) out of

54.) She took me ………. my brother.
a.) by
b.) for
c.) to
d.) with
55.) It is ………. three o’clock; it is nearly a quarter past three.
a.) about
b.) at
c.) past
d.) around
56.) She gave some advice ………. her brother.
a.) to
b.) for
c.) with
d.) all are correct
57.) He was brought ………. the judge.

a.) to
b.) with
c.) before
d.) for
58.) The government must care ………. the families of invalid soldiers.
a.) about
b.) for
c.) to
d.) at
59.) They like to sit ………. the fire.
a.) by
b.) on
c.) for
d.) with
60.) I cannot do it ………. you.
a.) as
b.) like
c.) by
d.) through
61.) ………. one enemy he has 50 friends.
a.) With
b.) To
c.) For
d.) Through
62.) Mary married a wealthy man. She got married ………. him last June.
a.) by
b.) for
c.) about
d.) to
63.) There were ………. 100 people at the meeting.

Trên đây là 100 câu hỏi. Hãy làm theo hướng dẫn để giải nén link nhé.

Link tải

https://drive.google.com/file/d/1cZI2MC9LrmWriCFBd-MvkuuJIEUd-DgC/view