99 cụm từ hay gặp trong part 1 TOEIC

99 cụm từ hay gặp trong part 1 TOEIC Link tải dưới bài viết nhé

Bộ tài liệu này bao gồm các từ, cách phát âm và định nghĩa cụ thể của mỗi từ. Do vậy, khi học bạn không cần mất thời gian tra cứu mà vẫn có thể nắm được cả nghĩa lẫn cách đọc của mỗi từ sao cho đúng.

walking along the dock walk /wɔːk/ dock /dɒk/ đi bộ dọc cảng
washing the dish wash /wɒʃ/ dish /dɪʃ/ rửa đĩa
watching a program on television watch /wɒtʃ/ xem một chương trình ti vi
watering a plant water /ˈwɔːtə/ tưới cây
waving flags from a window wave /weɪv/ flag /flag/ những lá cờ bay trong gió từ cửa sổ
wearing a helmet wear /wɛː/ helmet

/ˈhɛlmɪt/

đang có một cái mũ bảo hiểm trên
đầu
weighing one’s luggage weigh /weɪ/ luggage

/ˈlʌgɪdʒ/

cân hành lí của ai đó

wheeling some carts out of the
building

wheel/wiːl/ đẩy xe ra khỏi tòa nhà
wiping off the kitchen counter wipe /wʌɪp/ lau chùi kệ bếp
working on a rooftop rooftop /ˈruːftɒp/ làm việc trên mái nhà
writing on a piece of paper write /rʌɪt/ viết lên trên một mảnh giấy
writing some directions direction /dɪˈrɛkʃ(ə)n/ viết một số hướng dẫn

 1. strolling along the path stoll /strəʊl/ đi dạo trên đường
  stuffing some clothes into a bag stuff /stʌf/ nhét quần áo vào trong túi
  sweeping the room sweep /swiːp/ quét dọn phòng
  swimming in the lake swim/swɪm/ bơi trong hồ

  T

  taking a dish out of the oven take /teɪk/
  oven /ˈʌv(ə)n/

  lấy một cái đĩa ra khỏi lò nướng

  taking the nap on the bench nap/nap/ bench

  /bɛn(t)ʃ/

  có một giấc ngủ ngắn trên ghế dài

  taking on the telephone telephone /ˈtɛlɪfəʊn/ nhận cuộc gọi
  tasting the soup taste /teɪst/ nếm món canh
  tidying up one’desk tidy /ˈtʌɪdi/ dọn bàn của ai đó
  transporting some building
  materials

  transport /tranˈspɔːt/
  material /məˈtɪərɪəl/

  vận chuyển một số vật liệu xây dựng

  trying on a sweater sweater /ˈswɛtə/ thử một cái áo len
  turning at the corner turn/təːn/
  corner/ˈkɔːnə/

  cua xe

  turning the pages of a book page /peɪdʒ/ lật các trang của một cuốn sách
  tying a scarf around one’s neck tie /tʌɪ/ scarf /skɑːf/

  neck/nɛk/

  buộc một chiếc khăn quanh cổ ai đó
  tying up the ropes rope /rəʊp/ buộc chặt những sợi dây thừng
  typing on the keyboard type /tʌɪp/ keyboard

  /ˈkiːbɔːd/

  đánh máy

  U

  unfolding a map fold /fəʊld/ mở bản đồ
  using a bank machine machine /məˈʃiːn/ sử dụng máy rút tiền
  vacuuming the floor vacuum /ˈvakjʊəm/ hút bụi sàn nhà

  W
  waiting at the counter wait/weɪt/
  counter/ˈkaʊntə/

  chờ ở quầy tính tiền

  waiting to board the vehicle board /bɔːd/ vehicle

  /ˈviːɪk(ə)l/

  chờ để bước lên xe

  racing down the street /reis/ phóng xe xuống đường
  raising sales /reiz/ nâng cao doanh số bán hàng
  raking the leaves /reik/ cào lá
  reaching across the table /ri:tʃ/ di qua cái bàn
  reaching for an item /ri:tʃ/ với tay lấy 1 đồ vật( hàng hoá)
  reading a sign /ri:d/ đọc 1 dấu hiệu
  rearranging the furniture /ˌriːəˈreɪndʒ/ –

  /’fə:nitʃə/

  sắp xếp đồ đạc

  reattaching the wheel to the cart /,riəˈtætʃ/ – /wil/ –

  /kɑ:t/

  gắn bánh xe cho xe kéo
  relaxing outdoors /ri ́læks/ thư giãn ngoài trời
  removing one’s coat /ri’mu:v/ – /koʊt/ cởi áo khoác
  repairing fishing equipment /rɪ’per/- /i’kwipmənt/ sửa chữa dụng cụ câu cá
  resting on the grass /Rest / – /grɑ:s/ nghỉ ngơi trên bãi cỏ
  restocking the shelves /ri: ́stɔk/ – /ʃɛlvz/ thêm đồ vào giá sách
  riding bicycles /raid/ – / ́baisikl/ đạp xe
  rinsing off the counter /raid/ – /ˈkaʊntər/ rửa cái kệ
  rolling up one’s sleeve /’roul/ – /sli:v/ cuộn tay áo,
  rowing a boat /rou/ – /boʊt/ chèo thuyền
  running ahead of the man chạy trước mặt người đàn ông

Link tải https://drive.google.com/file/d/1-qr92YIheFoXH8eX-d9HmnDQY4l60-VM/view