Sách hay 1000 example programing python

Sách hay 1000 example programing python Link tải dưới bài viết nhé 

Python là một ngôn ngữ đề cao khả năng dễ đọc, ngắn gọn là quan trọng là LÀM ĐƯỢC NHIỀU THỨ ĐƠN  GIẢN

Ngôn ngữ Python được coi là ngôn ngữ lập trình dễ học nhất. Vậy, hôm nay mình sẽ cùng bạn thử Tự học Python Cơ Bản trong 10 PHÚT xem nhé.
* Lưu ý: Trước khi bắt đầu, bạn nên Cài đặt Python và Cài đặt Pycharm (Nhớ xem cả cách chạy thử một tập tin Python trong bài hướng dẫn cài đặt Pycharm nữa nhé).

Sau đó thì đọc cuốn này nhé

Contents

First steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
What is Python? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
What is needed to write a program? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
The source (code) of Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Python 2 vs. Python 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Installation on Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Installation on Apple Mac OSX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Installation on MS Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Editors, IDEs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Program types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Python on the command line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
First script – hello world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Comments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Exercise: Hello world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
What is programming? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
What are the programming languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A written human language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A programming language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Words and punctuation matter! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Literals, Value Types in Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Floating point limitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Value Types in Numpy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rectangular (numerical operations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Multiply string . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Add numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Add strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Exercise: Calculations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Solution: Calculations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Second steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

CONTENTS
Modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A main function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
The main function – called . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Indentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Conditional main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Input – Output I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
print in Python 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
print in Python 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
print in Python 2 as if it was Python 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Exception: SyntaxError: Missing parentheses in call . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Prompting for user input in Python 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Prompting for user input in Python 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Python2 input or raw_input? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Prompting both Python 2 and Python 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Add numbers entered by the user (oups) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Add numbers entered by the user (fixed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
How can I check if a string can be converted to a number? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Converting string to int . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Converting float to int . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Conditionals: if . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Conditionals: if – else . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Conditionals: if – else (other example) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Conditionals: else if . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Conditionals: elif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ternary operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Case or Switch in Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Exercise: Rectangular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Exercise: Calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Exercise: Standard Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Solution: Area of rectangular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Solution: Calculator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Command line arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Command line arguments – len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Command line arguments – exit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Exercise: Rectangular (argv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Exercise: Calculator (argv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Solution: Area of rectangular (argv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Solution: Calculator eval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Solution: Calculator (argv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Compilation vs. Interpretation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Is Python compiled or interpreted? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Flake8 checking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

CONTENTS
Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Operators for Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Integer division and the future . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pseudo Random Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Fixed random numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Rolling dice – randrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Random choice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
built-in method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Exception: TypeError: ‘module’ object is not callable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fixing the previous code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Exception: AttributeError: module ‘random’ has no attribute . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Exercise: Number guessing game – level 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Exercise: Fruit salad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Solution: Number guessing game – level 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Solution: Fruit salad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Boolean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
if statement again . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
True and False . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Boolean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
True and False values in Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Comparision operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Do NOT Compare different types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Boolean operators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Boolean truth tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Short circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Short circuit fixed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Incorrect use of conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Exercise: compare numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Exercise: compare strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Solution: compare numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Solution: compare strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Single quoted and double quoted strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Long lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Triple quoted strings (multiline) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
String length (len) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
String repetition and concatenation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
A character in a string . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
String slice (instead of substr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Change a string . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

CONTENTS
How to change a string . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
String copy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
String functions and methods (len, upper, lower) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
index in string . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
index in string with range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
rindex in string with range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
find in string . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Find all in the string . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
in string . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
index if in string . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Encodings: ASCII, Windows-1255, Unicode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
raw strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ord in a file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
chr – number to character . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Exercise: one string in another string . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Exercise: to ASCII CLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Exercise: from ASCII CLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Solution: one string in another string . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Solution: compare strings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Solution: to ASCII CLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Solution: from ASCII CLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Link tải : https://drive.google.com/file/d/1bHGP7mAC2dnzVpx2iWb7-A2gvpBoQLv4/view