Trọn bộ 1000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

Trọn bộ 1000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Link tải dưới bài viết nhé 

Người đời vẫn hay nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 của chúng ta, nó chỉ xếp sau tiếng mẹ đẻ. Điều này vô hình chung đã thúc đẩy nhu cầu học tiếng Anh dâng cao. Tuy nhiên, để có thể chinh phục được chúng thì không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, docstub đã tổng hợp 1000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhằm giúp các bạn có thể xóa bỏ nỗi sợ hãi trong quá trình học cũng như cải thiện vốn từ vựng một cách nhanh chóng nhất.

/ˈev.ər/ từng, từ trước tới giờ
– every (det) /ˈev.ri/ mỗi, mọi
– exact (adj) /ɪɡˈzækt/ chính xác, đúng
– example (n) /ɪɡˈzɑːm.pəl/ thí dụ, ví dụ
– except (prep, conj) /ɪkˈsept/ trừ ra, không kể; trừ phi
– excite (v) /ɪkˈsaɪt/ kích thích, kích động
– exercise (n, v) /ˈek.sə.saɪz/ bài tập, sự thi hành, sự thực hiện; làm, thi hành, thực hiện
– expect (v) /ɪkˈspekt/ chờ đợi, mong ngóng; liệu trước
– experience (n, v) /ɪkˈspɪə.ri.əns/ kinh nghiệm; trải qua, nếm mùi
– experiment (n, v) /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ cuộc thí nghiệm; thí nghiệm
– eye (n) /aɪ/ mắt
F
– face (n, v) /feɪs/ mặt, thể diện; đương đầu, đối phó, đối mặt
– fact (n) /fækt/ việc, sự việc, sự kiện
– fair (adj) /feər/ hợp lý, công bằng; thuận lợi
– fall (v, n) /fɔːl/ rơi, ngã, sự rơi, ngã
– family (n, adj) /ˈfæm.əl.i/ gia đình, thuộc gia đình
– famous (adj) /ˈfeɪ.məs/ nổi tiếng
– far (adv, adj) /fɑːr/ xa
– farm (n) /fɑːm/ trang trại
– fast (adj, adv) /fɑːst/ nhanh
– fat (adj, n) /fæt/ béo, béo bở; mỡ, chất béo
– father (n) /ˈfɑː.ðər/ cha (bố)
– favor /ˈfeɪ.vər/ thiện ý; sự quý mến
– fear (n, v) /fɪər/ sự sợ hãi, e sợ; sợ, lo ngại
– feed (v) /fiːd/ cho ăn, nuôi
– feel (v) /fiːl/ cảm thấy
– feet (n) /fiːt/ chân, bàn chân (người, thú…)
– fell (v) /fel/ da lông (của thú vật)
– felt (v) /felt/ nỉ, phớt
– few (det, adj, pron) /fjuː/ ít, vài; một ít, một vài
– field (n) /fiːld/ cánh đồng, bãi chiến trường
– fig (n) /fɪɡ/ (thực vật học) quả sung; quả vả
– fight (v, n) /faɪt/ đấu tranh, chiến đấu; sự đấu tranh, cuộc chiến đấu
– figure (n, v) /ˈfɪɡ.ər/ hình dáng, nhân vật; hình dung, miêu tả
– fill (v) /fɪl/ làm đấy, lấp kín
– final (adj, n) /ˈfaɪ.nəl/ cuối cùng, cuộc đấu chung kết
– find (v) /faɪnd/ tìm, tìm thấy
– fine (adj) /faɪn/ tốt, giỏi
– finger (n) /ˈfɪŋ.ɡər/ ngón tay
– finish (v, n) /ˈfɪn.ɪʃ/ kết thúc, hoàn thành; sự kết thúc, phần cuối
– fire (n, v) /faɪər/ lửa; đốt cháy
– first (det) /ˈfɜːst/ thứ nhất, đầu tiên, trước hết; người, vật đầu tiên, thứ nhất
– fish (n, v) /fɪʃ/ cá, món cá; câu cá, bắt cá
– fit (v, adj) /fɪt/ hợp, vừa; thích hợp, xứng đáng
– five /faɪv/ năm
– flat (adj, n) /flæt/ bằng phẳng, bẹt, nhẵn; dãy phòng, căn phòng, mặt phẳng
– floor (n) /flɔːr/ sàn, tầng (nhà)
– flow (n, v) /fləʊ/ sự chảy; chảy
– flower (n) /flaʊər/ hoa, bông, đóa, cây hoa
– fly (v, n) /flaɪ/ bay; sự bay, quãng đường bay
– follow (v) /ˈfɒl.əʊ/ đi theo sau, theo, tiếp theo
– food (n) /fuːd/ đồ ăn, thức, món ăn
– foot (n) /fʊt/ chân, bàn chân
– for (prep) /fɔːr/ cho, dành cho…
– area (n) /ˈeə.ri.ə/ diện tích, bề mặt
– arm (n, v) /ɑːm/ cánh tay; vũ trang, trang bị (vũ khí)
– arrange (v) /əˈreɪndʒ/ sắp xếp, sắp đặt, sửa soạn
– arrive (v (+at in)) /əˈraɪv/ đến, tới nơi
– art (n) /ɑːt/ nghệ thuật, mỹ thuật
– as (prep, adv, conj) /æz/ như (as you know…)

Trên đây là tổng hợp 1000 từ vựng tiếng Anh thông dụng . Hãy làm theo hướng dẫn để mở khoá nhé. 

Link tải

https://drive.google.com/drive/folders/1Yt7HvDM–7ko51RRzxqOC6yQ5Rk_qlcc